Repair Café Oud-Beijerland

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Repair Café Hoeksche Waard 2024

Stichting Repair Café Hoeksche Waard (RCHW) is opgericht 08-11-2018 en is gevestigd in Oud-Beijerland, gemeente Hoeksche Waard.
Vanaf 08-11-2018 voert de stichting een eigen administratie en bankrekening. 
Voor de opstart van het RCHW is gebruik gemaakt van eigen middelen. 
Het bestuur heeft de volgende functies, één voorzitter / secretaris, één plaatsvervangend secretaris / penningmeester en één algemeen bestuurslid.

Doelstellingen:

De stichting Repair Café Hoeksche Waard stelt zich ten doel om:

 1. Repareren van defecte spullen en materialen zodat deze weer bruikbaar zijn.
 2. Reparatiekennis te behouden en te verspreiden.
 3. De sociale cohesie in de lokale samenleving te bevorderen door buurtgenoten met verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerende en laagdrempelige bijeenkomsten.
 4. De inwoners van Oud-Beijerland het belang van een duurzame leefstijl bij te brengen.
 5. Hergebruik van grondstoffen en materialen te bevorderen.
 6. De stroom restafval te verminderen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. In de gemeente Oud-Beijerland bijeenkomsten te organiseren, waar mensen hun kapotte goederen van huis meenemen en ter plaatse onder begeleiding van deskundige vrijwilligers kunnen repareren.
 2. Mensen op verantwoorde wijze te leren omgaan met kostbare grondstoffen.
 3. De doelstelling en bijeenkomsten van het Repair Café bekend te maken en onder de aandacht te brengen door contact met de media,  het aanwezig zijn bij evenementen en activiteiten die in het verlengde liggen van de eigen doelstellingen.
 4. Contacten te leggen en samenwerkingsverbanden aangaan met organisaties die de RCHW doelstelling ondersteunen.

Omschrijving van de activiteiten:

 1. Repareren van spullen/materialen (kleding, meubels, witgoed, fietsen, elektronica en elektrische apparaten, sieraden, naaimachines, slijpwerkzaamheden) door vrijwilligers samen met de eigenaar door het maandelijks organiseren van een bijeenkomst in een ruimte die ter beschikking is gesteld voor activiteiten van het RCHW.
 2. Bedrijven actief betrekken om hulp te verlenen.
 3. Onderlinge contacten tussen de bezoekers en vrijwilligers bevorderen.

Doelgroep: 

Alle inwoners van Oud-Beijerland en omgeving.

Adres en tijd van de activiteiten:

We maken gebruik van een ruimte beschikbaar gesteld door “Wijckplein Huiskamer van de wijk”, Zoomwijckplein 11,  3262 DA  Oud-Beijerland.
Elke derde zaterdag van de maand, van 10:00 tot 12:00 uur.

Bekostiging / jaarbegroting: 

Zie jaarverslag: “Verslaglegging

De verwezenlijking van activiteiten zal worden bekostigd uit:

Subsidies van gemeente en maatschappelijke organisaties, giften van sympathisanten, vrijblijvende sponsoring, fooien van bezoekers en donaties.

Inkomsten:

Bezoekers van het Repair Café betalen geen entree of vergoeding voor een reparatie.
Wel wordt gestimuleerd een vrijwillige bijdrage te geven. 
De kosten van gebruikte materialen en onderdelen moeten wel door de eigenaar van het apparaat of kleding voldaan worden.

Uitgaven:

 1. materiaalkosten
 2. cateringkosten vrijwilligers
 3. kantoorkosten
 4. gereedschap
 5. scholing
 6. werving vrijwilligers

Realisatie:

De Stichting Repair Café Hoeksche Waard tracht haar doel te bereiken met deskundige vrijwilligers zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden, computerdeskundigen enz.
Om verantwoord de reparaties te kunnen uitvoeren dienen de vrijwilligers toegerust te zijn met de nodige kennis, ervaring, inzicht, vaardigheden, gereedschappen en materialen.
Kennis kan worden vergaard via cursussen, bezoek aan lezingen, bezoek van Repair Café bijeenkomsten en tentoonstellingen.
Vaardigheden van de medewerkers zal onder meer groeien door onderling overleg en gezamenlijk werken aan een reparatie.
De stichting zal zich blijven inzetten om in de toekomst de nodige financiën op niveau te houden middels schenkingen, donateurs, vrijwillige bijdrages en subsidies.
De verkregen gelden zullen worden gebruikt voor aanschaf, vervanging of reparatie van gereedschappen, machines, kennisvergaring en externe contacten.
De stichting beoogt niet het maken van winst en opereert kostendekkend.
Geen van de betrokken vrijwilligers, noch het bestuur, ontvangen een vergoeding voor de tijd die zij investeren. Voor de locatie waar de periodieke Repair Café activiteit wordt gehouden is het tot nu toe mogelijk gebleken om deze zonder huur of vergoeding te gebruiken.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee, of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders.

Jaarplan:

Zaken die we nog gerealiseerd willen zien in 2024 zijn:

 1. Donateurs werven en winkeliers benaderen en/of aanschrijven
 2. Nieuwe (jonge) vrijwilligers werven

Partners:

Stichting Repair Café International: 

De stichting heeft ook in 2024 een samenwerkingsovereenkomst met stichting Repair Café International. De Stichting Repair Café International, gevestigd in Amsterdam, is de centrale Repair Café organisatie die de wereldwijde Repair Cafés ondersteunt bij hun activiteiten en bij het opstarten van een eigen Repair Café.

Organisatie:

Correspondentie

Internetadres:
www. repaircafe-hoekschewaard.nl

E-mailadres:
oudbeijerland@repaircafe-hoekschewaard.nl

Telefonisch:
06-41583158

Bankrekening:
NL26 RABO 0335 1769 76 t.n.v. Stichting Repair Café Hoeksche Waard.

RC Tandwiel