Privacyverklaring van de stichting Repair Café  Hoeksche Waard

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de stichting Repair Café Hoeksche Waard – hierna RCHW – verwerkt van haar vrijwilligers en gebruikers / bezoekers van ons Repair Café.

Indien u een vrijwilliger bent bij het RCHW of gebruik maakt van het RCHW, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan het RCHW verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren de vrijwilligers om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor hun eigen administratie. De gebruikers / bezoekers kunnen de privacyverklaring op onze website vinden.

1. Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens:

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Repair Café Hoeksche Waard, KvK nummer 73058890.

Aangezien het RCHW alleen doelgegevens en geen bijzondere persoonsgegevens (zoals geboortedata, BSN of medische gegevens) verwerkt, is een toezichthoudend functionaris niet verplicht.

2a. Welke gegevens van de vrijwilligers worden verzameld:

In het kader van de communicatie met de vrijwilligers worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam

b) adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres

c) contact gegevens te raadplegen bij noodgevallen

d) zaken waar we als organisatie rekening mee moeten houden (bv. dieet, beperkingen)

2b. Wat is het doel van de verzameling van de gegevens van de vrijwilligers:

Persoonsgegevens worden via een inschrijfformulier (met handtekening) aangeleverd aan een van de bestuursleden van het RCHW. Vervolgens worden de gegevens digitaal verwerkt en opgeslagen door het bestuur.

Het RCHW verwerkt de boven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– interne communicatie met de vrijwilligers inzake de te verrichten vrijwillige werkzaamheden.

– communicatie tussen vrijwilligers onderling.

– voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van het RCHW en voor het aan- en afmelden t.b.v. activiteiten van het RCHW;

Het bestuur bewaart de gegevens digitaal op de laptop van het RCHW. Het bestuur maakt enkele keren per jaar een update/nieuw overzicht van de gegevens van alle vrijwilligers.

Ter bescherming van de persoonsgegevens is de vrijwilligerslijst van het RCHW uitsluitend voor het bestuur en de door haar aangewezen vrijwilligers van het RCHW beschikbaar.

Het RCHW verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van het vrijwilligerschap,waarna deze worden verwijderd.

3a. Welke gegevens worden verzameld van de gebruikers/bezoekers die iets aanbieden ter reparatie tijdens de repairdag:

In het kader van de bereikbaarheid wordt door de gebruiker een doorlopend genummerd inschrijfformulier ingevuld. Hierop worden de volgende gegevens vermeld:

a) voor- en achternaam

b) telefoonnummer(s)  en/of

c) e-mailadres

Dit inschrijfformulier met daarop onze Algemene Voorwaarden wordt voor akkoord getekend door de gebruiker en  bewaard door het bestuur voor eventueel contact met de eigenaar tijdens de reparatie periode, bv als er onderdelen besteld moeten worden. Een overzicht van deze formulieren wordt per repairdag digitaal opgeslagen.

Tot slot worden de formulieren in een map gedaan en opgeborgen.

3b. Wat is het doel van de verzameling van gegevens van de gebruikers/bezoekers die iets aanbieden ter reparatie tijdens de repairdag:

De gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden betreffende type reparaties en behaalde succesratio’s. De gegevens worden bewaard voor de duur van de reparaties en maximaal tot half jaar na beëindiging van de reparaties zodat de gegevens zo nodig gebruikt kunnen worden ingeval een bezoeker het Repair Café of een vrijwilliger toch aansprakelijk stelt voor een calamiteit.

4. Verwijdering en vragen / klachten.

Via ons emailadres  kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Het RCHW zal het verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst van het verzoek, de aanvrager hierover informeren.

Indien er klachten zijn over de wijze waarop RCHW uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan het bestuur van de RCHW via ons emailadres:

oudbeijerland@repaircafe-hoekschewaard.nl

5. Publicatie/wijzigingen

Dit privacybeleid zal worden gepubliceerd op de website en kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden eveneens via onze Website bekend gemaakt.